14.01.2020 | NINERS Chemnitz vs. Römerstrom Gladiators Trier